جمله های بسیار غم انگیز

پیامک های غمگین جدایی در فروردین ۹۲

میخواهم این راهی که من وتو آمده ایم را ازابتدا ویران کنم تاهیچ کس به اینجایی که ما رسیده ایم نرسد
::
::

من بی تـــو، شعر خواهم نوشت…
تـــو بی من چه خواهی کرد؟
::
::
غم انگیز است اگر تو را نخواهد !
مسخره است اگر نفهمی !!
احمقانه است اگر اصرار کنی…!

ادامه مطلب پیامک های غمگین جدایی در فروردین ۹۲